TÍNH KHỐI LƯỢNG

Giúp bạn tính khối lượng sơn và bột trét cần dùng

CHÚ Ý:

Đơn vị tính trên ứng dụng là m

Đối với kích thước lẻ VD: 10.5 m (mười mét rưỡi) vui lòng ghi là 10.5

TOP